องค์การบริหารกิจการนักเรียน


องค์การบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพัฒนาวิทยา

   นายมาหะมะซอรี แวมูนะ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

              นางสาวซารีพะ สาเมาะ                หัวหน้างานองค์การบริหารกิจการนักเรียน

ประวัติองค์การบริหารกิจการนักเรียน

             องค์การบริหารกิจการนักเรียนเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2503 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้งโรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารกิจการนักเรียนอยู่ภายใต้โรงเรียนพัฒนาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนผังเมือง 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 ใช้อักษรย่อว่า “อบน.” มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า “STUDENT COUNCIL PHATNAWITYA SCHOOL” ภาษาอาหรับว่า “مجلس الطلبة محهد نهضة العلوم جالا” และมีชื่อในภาษามลายูว่า “Dewan pelajar sekolah Phatnawitya Yala” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนกับครู บุคลากร และผู้บริหาร เพื่อเป็นเวทีการแสดงศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ โดยอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์คือ เรามุ่งมั่นการจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานที่ดีเลิศ  

                    ปัจจุบันองค์การบริหารกิจการนักเรียนได้มีการจัดการบริหารโดยนายกองค์การบริหารกิจการนักเรียน รองนายกฝ่ายกิจกรรม รองนายกฝ่ายบริหาร เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และมีฝ่ายทั้งหมด 8 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอิบาดะห์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายจราจร  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายงบประมาณ โดยมีที่ปรึกษาและสนับสนุนองค์การบริหารกิจการนักเรียน คือ นายแวกามาลูดิน  ปานากาเซ็ง (ผู้รับใบอนุญาต) นายหะยีเซ็ง โต๊ะตาหยง (ผู้จัดการโรงเรียน) นายมาหะมะ ดือเระ (ผู้อำนวยการโรเรียน) นายมาหะมะซอรี แวมูนะ  (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)นางสาวซารีพะ  สาเมาะ (หัวหน้างานองค์การบริหารกิจการนักเรียน) นายอับดุลฮาบี ยะอาแซ  (อดีตหัวหน้างานองค์การบริหารกิจการนักเรียน)

ตราสัญลักษณ์

ประกอบด้วย 2 วง และเหลี่ยมโบว์ 1 เหลี่ยม 

            วงนอก ประกอบด้วย ชื่อเป็นภาษาไทย(องค์การบริหารกิจการนักเรียน) ชื่อภาษาอาหรับ(مجلس الطلبة معهد نهضة العلوم جالا ) และมีดาว 2 ดวง หมายถึง ความหวังและเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเจิดจรัสแห่งอิสลามและให้ประสบความสำเร็จ    วงใน ประกอบด้วย คัมภีร์อัลกุรอานวางบนพาน หมายถึง บทบัญญัติการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติ รัศมี 5 แฉก หมายถึง  หลักปฏิบัติของมุสลิมทั้ง 5 ประการ รวมถึงปีก่อตั้ง(อบน.)ทั้ง 2 ศักราช คือ พ.ศ. และ ฮ.ศ และชื่อจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งองค์กร  เหลี่ยมโบว์ 1 เหลี่ยม ประกอบด้วยชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (STUDEN COUNCIL PHATNAWITYA SCHOOL)