โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

หนังสือเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ใช้หนังสือเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น โดยมีอัตราค่าหนังสือดังนี

เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี อัตราที่ได้รับ

กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้

อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ประกอบด้วย สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกICT(CD) และกระดาษA4 อัตราที่ได้รับ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ปีละ 1 ครั้ง
3. ทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
4. การบริการสารสนเทศ/ICT 40 ชั่วโมง/ปี/คน
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้

หมายเหตุ
เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ผู้ปกครอง เลือกซื้อได้ตามความต้องการ และให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน หากพบว่านักเรียนไม่มีเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน โดยที่นำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ

(ใบเสร็จรับเงินมาแลกเป็นเงินสดในวันเปิดภาคเรียนหรือรอประกาศจากคุณครูมูร็อบบีย์)