“ค่าย STAND BY YOU (SBY) พี่ข้างน้อง” โรงเรียนพัฒนาวิทยา ห่วงใยสุดท้ายจากรุ่นพี่ก่อนจากลา

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 34 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา ได้จัดโครงการ ค่าย Stand by you (SBY) พี่ข้างน้อง ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนักเรียน ที่มาจากหลากหลายโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 77 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 10 คน และผู้หญิง 67 คน และคณะทำงานที่เป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพัฒนาวิทยาทั้งหมดจำนวน 48 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 16 และผู้หญิง 32 คน เมื่อวันที่ 13 – 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่าน

โดยทางกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 34 ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนพัฒนาวิทยาและโรงเรียนอื่นๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าสู่การแนะแนวการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ระบบการเข้าศึกษาตามคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรุ่นพี่ถ่ายทอดมายังรุ่นน้อง เพื่อให้น้องๆ ได้เกิดแรงบันดาลใจและสามารถค้นหาตนเองได้ในอนาคต ทำให้สามารถเข้าคณะที่ตนเองชื่นชอบในมหาวิทยาลัยที่ใช่ จึงเป็นที่มาของโครงการ Stand by you (SBY) พี่ข้างน้องครั้งที่ 4 ขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ค่าย Stand by you (SBY) พี่ข้างน้อง ครั้งที่ 4 คือเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียน เกิดความเข้าใจเรื่องการสอบต่างๆ การวางแผนสิ่งต่างๆ ในอนาคตได้ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้านการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีและความเป็นหนึ่งระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดการรวมตัวของรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ของโรงเรียนพัฒนาวิทยา ก่อนที่จะจบการศึกษาและจัดโครงการดีๆ แก่รุ่นน้อง

You may also like...