นักเรียนดี ศรีสถาบัน

นางสาวฟารีซา  สาและ  อดีตนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา รับมอบเกียรติบัตร “นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก”  สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

ทั้งนี้ นางสาวฟารีซา  สาและ ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพัฒนาวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 และได้ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกริก สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.77  จึงได้มอบใบกระกาศเกียรติคุณนักศึกษาดี เพื่เป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างทีดีได้กับนักเรียนรุ่นน้อง ต่อ ๆ ไป

You may also like...