กำหนดการ ปิด-เปิด และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และได้ดำเนินการวัดผลปลายภาคเรียนทั้งศาสนาและสามัญ เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทิน ดังนี้

ในการนี้จึงขอความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานของท่านในช่วงปิดภาคเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกำหนดการของโรงเรียนดังกล่าว

You may also like...