ประกาศรายชื่อ นร. สอบ I-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

ตามที่ สทศ. ได้กำหนดวันสอบ O-NET  ประจำปีการศึกษา 2561 และทางโรงเรียนได้จัดส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าสอบแล้วนั้น ขอให้นักเรียนทำการตรวจสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน   หากมีข้อผิดพลาด ขอให้นักเรียนแจ้งงานทะเบียน เพื่อทำการแก้ไขโดยด่วน

รายชื่อ นร. ป.6 (สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562)

รายชื่อ นร. ม.3 (สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562)

รายชื่อ นร. ม.6  (สอบวันที่ 2-3 มีนาคม 2562)

You may also like...