ประกาศผลการสอบคัดเลือกจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 4 รอบที่ 1 และได้ทำการสอบวัดความรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ทางโรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบ ในแต่ละระดับชั้นดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โปรแกรมวิชา Change (คณิต วิทย์ โอลิมปิค) ยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 25-28 ก.พ. 2562
โปรแกรมวิชา SMA (วิทย์ คณิต เข้มข้น)
โปรแกรมวิชา GP (ทั่วไป ม.1)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โปรแกรมวิชา Change (คณิต วิทย์ โอลิมปิค) ยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 25-28 ก.พ. 2562
โปรแกรมวิชา SMA (วิทย์ คณิต เข้มข้น)
โปรแกรมวิชา SMP (วิทย์ คณิต)
โปรแกรมวิชา LAP (ศิลป์ ภาษา)
โปรแกรมวิชา DVP&MTM PIM (ทวิอาชีวะอัจฉริยะธุรกิจ)

ทั้งนี้นักเรียนที่มีรายชื่อปรากฏตามแบบประกาศดังกล่าวทุกโปรแกรมวิชา ขอให้มารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2562 พร้อมเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

หลักฐานการรายงานตัว วันที่ 1-4 เมษายน 2562

  1. ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
  2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชุดนักเรียน)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 2 ฉบับ
  6. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 2 ฉบับ
  7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
  8. ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองอิสลามศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  9. บัตรประชาชนตัวจริงของ บิดา มารดา และนักเรียน

ท้ายนี้โรงเรียนพัฒนาวิทยา ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านมาเรียน ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานธุรการ 086-4905787

You may also like...