ตารางสอบวัดผลปลายภาค (อิสลามศึกษา) 2/2561

ด้วยโรงเรียนพัฒนาวิทยา กำหนดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียน ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทำการสอบปลายภาคชั้นสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562 และสอบปลาย ภาคชั้นศาสนาปีที่ 1-10 ในวันที่ 9 – 14 มีนาคม 2562 

ในการนี้จึงขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน มาสอบในวันและเวลาตามตารางต่อไปนี้

ตารางสอบวัดผลรายวิชาอิสลามศึกษา 2/2561

You may also like...