ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกจัดชั้นเรียน นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 20 มีนาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ โรงเรียนพัฒนาวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละระดับชั้น และโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ปากกา ดินสอหรืออื่น ๆ ที่จำเป็นก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงการตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบก่อนเข้าสอบ

วันที่สอบ : วันอาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น.
สถานที่สอบ : อาคาร 2 โรงเรียนพัฒนาวิทยา
การแต่งกาย : ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่กำลังศึกษาและสุภาพเรียบร้อย

หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครเรียนโปรแกรมวิชา
ทวิอาชีวะอัฉริยะธุรกิจ (DVP MTM PIM) ไม่ต้องสอบในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่ 1-4 เมษายน 2562

You may also like...