ประกาศผลการสอบคัดเลือกจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1, 2 และการรายงานตัว

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 4 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 และได้ทำการสอบวัดความรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ทางโรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบ ในแต่ละระดับชั้นดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โปรแกรมวิชา Change (คณิต วิทย์ โอลิมปิค) ชาย-หญิง
  โปรแกรมวิชา SMA (วิทย์ คณิต เข้มข้น) ชาย
  โปรแกรมวิชา SMA (วิทย์ คณิต เข้มข้น) หญิง
  โปรแกรมวิชา GP (ทั่วไป ม.1)  ชาย
  โปรแกรมวิชา GP (ทั่วไป ม.1)  หญิง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โปรแกรมวิชา Change (คณิต วิทย์ โอลิมปิค) ชาย-หญิง
  โปรแกรมวิชา SMA (วิทย์ คณิต เข้มข้น) ชาย-หญิง
  โปรแกรมวิชา SMP (วิทย์ คณิต) ชาย
  โปรแกรมวิชา SMP (วิทย์ คณิต) หญิง
  โปรแกรมวิชา LAP (ศิลป์ ภาษา) ชาย-หญิง
  โปรแกรมวิชา DVP&MTM PIM (ทวิอาชีวะอัจฉริยะธุรกิจ)

ทั้งนี้นักเรียนที่มีรายชื่อปรากฏตามแบบประกาศดังกล่าวทุกโปรแกรมวิชา ให้มารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ภายใน วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2562 พร้อมเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

หลักฐานการรายงานตัว วันที่ 1-4 เมษายน 2562  เวลา  09.00 – 15.00 น.

  1. ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
  2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชุดนักเรียน)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 2 ฉบับ
  6. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 2 ฉบับ
  7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
  8. ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองอิสลามศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  9. บัตรประชาชนตัวจริงของ บิดา มารดา และนักเรียน

ค่าธรรมเนียมอื่นแต่ละโปรแกรมวิชา

ท้ายนี้โรงเรียนพัฒนาวิทยา ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านมาเรียน ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานธุรการ 086-4905787

You may also like...