ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 1/2563

ประกาศโรงเรียนพัฒนาวิทยา

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวในแต่ละโปรแกรมวิชา ตามเอกสารที่แนบมานี้

https://bit.ly/2V6fQ0r

You may also like...