ตารางสอบวัดผลปลายภาค 2/2562

ด้วยโรงเรียนพัฒนาวิทยา กำหนดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียน ที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทำการสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 และชั้นอิบตีดาอียะฮฺ มูตะวัซซิเฏาะฮฺ ซานาวียะฮฺ ในวันที่ 7 – 12 มีนาคม 2563

ในการนี้จึงขอให้นักเรียนติดตามและมาสอบตามวันและเวลาที่ได้ประกาศมา ณ ที่นี้

ตารางสอบวััดผลปลายภาค 2/2562 รายวิชาสามัญ

ตารางสอบวััดผลปลายภาค 2/2562 รายวิชาอิสลามศึกษา


ตารางสอบวััดผลปลายภาค 2/2562 รายวิชาอิสลามศึกษา โปรแกรมวิชา SMA

ตารางสอบวััดผลปลายภาค 2/2562 รายวิชาอิสลามศึกษา โปรแกรมวิชา MSO

ตารางสอบวััดผลปลายภาค 2/2562 รายวิชาอิสลามศึกษา โปรแกรมวิชา LAP

ตารางสอบวััดผลปลายภาค 2/2562 รายวิชาอิสลามศึกษา โปรแกรมวิชา DVP

You may also like...