ตารางสอบวัดผลปลายภาค 1/2563 สามัญ

ด้วยโรงเรียนพัฒนาวิทยา กำหนดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียน ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทำการสอบปลายภาคชั้นอิสลามศึกษาระดับอิบติดาอียะห์ มุตะวัสซิเฏาะห์ และซานาวียะห์ ในวันที่ 7 – 12 พฤศจิกายน 2563 และสอบปลายภาค ชั้นสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2563

จึงขอให้นักเรียนสอบตามวันและเวลาดังตารางต่อไปนี้

You may also like...